Kosten van het lidmaatschap:
Leden : € 37,50
Jeugd t/m 17 jaar : € 25,00

Duur van het lidmaatschap:
Één jaar, dit wordt stilzwijgend verlengd.
Opzeggen kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar, door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris, met een opzegtermijn van minstens vier weken.
Opzeggingen via telefoon of mondeling worden niet geaccepteerd.


Inschrijfformulier Dutch Surfcasting Federation 2021
Roepnaam Voorletters
Straat Huisnummer
Postcode Woonplaats
Telefoon Mobiel
Geboortedatum

Man Vrouw

Wat wilt u?

Ondergetekende verklaart hiermee lid te willen worden van de "Dutch Surfcasting Federation" en zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de vereniging.

Het verschuldigde bedrag aan contributie dient betaald te zijn alvorens het lidmaatschap wordt verkregen.
Over te maken op onze rekening IBAN: NL90 RABO 0363 5027 34 onder vermelding van lidmaatschap 2021.

Gaat u akkoord?

Steun de werpsport, maak een vriend lid!